Facebook

Όροι Χρήσης

Όροι και ΠροϋποθέσειςE-shop
 • Η παρούσα ιστοσελίδα (website) παρέχεται από τη RAINBOW WATERS και ο επισκέπτης της δύναται να κάνει χρήση αυτής μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η RAINBOW WATERS διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί, προσθέτει ή και μεταβάλλει το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της, όπως και των παρόντων όρων, ανακοινώνοντας αυτά μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας.
 • Η RAINBOW WATERS παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως της ιστοσελίδας της αποκλειστικά και μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση της από τρίτους. Κάθε επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να της προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία.
 • Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εικόνες, γραφικά, σήματα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της RAINBOW WATERS και τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της RAINBOW WATERS , κάθε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, παραπλάνηση του κοινού κ.ο.κ. σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας.
 • Η RAINBOW WATERS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβή αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα/επικαιρότητά τους.
 • Η RAINBOW WATERS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία της ιστοσελίδας να είναι αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, ιούς και λοιπά παρόμοια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και φυσικά ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι κάθε τρίτου.
 • Η RAINBOW WATERS δεν φέρει ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν απαιτήσεις τους, αστικής ή ποινικής φύσης, ή τυχόν ζημίες τους, θετικές ή αποθετικές, προερχόμενες, με οποιονδήποτε τρόπο, από τη λειτουργία ή χρήση της ιστοσελίδας.
 • Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις (links) προς ιστοσελίδες τρίτων και προφανώς η RAINBOW WATERS δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ούτε για τυχόν ζημία που προκύψει από τη χρήση τους από τον επισκέπτη.
 • Κατά την είσοδο του επισκέπτη στις σελίδες της RAINBOW WATERS και την εγγραφή του στις υπηρεσίες της, θα ζητηθούν στοιχεία του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), για επικοινωνία μαζί του ή ενημέρωσή του για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλωθούν με τον τρόπο αυτόν στη RAINBOW WATERS χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, τηρουμένης φυσικά κάθε νόμιμης διαδικασίας.
 • Σε τακτά διαστήματα η RAINBOW WATERS αφενός μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία θα μπορεί να εγγραφεί και να χρησιμοποιεί, αφετέρου να ζητήσει τη συμμετοχή του σε έρευνες που διεξάγει αυτή ή οι συνεργαζόμενες εταιρίες, για την εν γένει αποτελεσματικότητα και εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό.
 • Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
  Όροι Χρήσης E-shop

  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Ορισμοί
  •    Ο όρος «RAINBOW WATERS» αναφέρεται στην εταιρεία με την επωνυμία «Εφοδιαστική Καταναλωτική Αγαθών Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «RAINBOW WATERS», με έδρα επί της Λεωφόρου Τατοΐου 63, Αχαρνές, Αττική, Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003876001000, με Α.Φ.Μ. 099328240, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.
  •    Ο όρος «Προϊόν» ή/και «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που εμπορεύεται η RAINBOW WATERS μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  •    Ο όρος «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή/και «e-shop» αναφέρεται στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας www.rainbowwaters.gr, όπου είναι διαθέσιμα με εικόνα τα Προϊόντα και οι λοιπές πληροφορίες που τα αφορούν, και μέσω της οποίας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (online) οι παραγγελίες Προϊόντων.
  •    Ο όρος «χρήστης» ή/και «πελάτης» ή/και «εσείς» αναφέρεται στα πρόσωπα που, κατά περίπτωση, εισέρχονται, κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της RAINBOW WATERS, δημιουργούν ή διαθέτουν λογαριασμό χρήστη και συναλλάσσονται με τη RAINBOW WATERS.
 2. Τρόποι παραγγελίας
  2.1    Ηλεκτρονική (online) παραγγελία  μέσω της ιστοσελίδας www.rainbowwaters.gr:
  •    
  Προσθέστε τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν στο καλάθι.
  •    
  Μόλις προσθέσετε ένα Προϊόν, τότε σας δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσετε με την προσθήκη και άλλων Προϊόντων, να αφαιρέσετε κάποιο Προϊόν ή να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
  •    
  Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας ζητείται να εισάγετε το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης (password), εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), διαφορετικά θα πρέπει να δημιουργήσετε εκείνη τη στιγμή νέο λογαριασμό χρήστη.
  •    
  Κατά την δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη, εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία πελάτη. Δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό χρήστη μπορείτε στη συνέχεια να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβείτε σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή των προσωπικών σας στοιχείων.
  •    
  Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας και συμπληρώστε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία.
  •    
  Πατήστε «συνέχεια» για τελικό έλεγχο της παραγγελίας.
  •    
  Στο τέλος πατήστε «ολοκλήρωση παραγγελίας».
  Αφού ολοκληρώσετε την ανωτέρω διαδικασία, η παραγγελία σας καταχωρείται στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Κατόπιν τούτου, θα λάβετε τον κωδικό της παραγγελίας σας, καθώς και e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Μόλις δοθεί η παραγγελία για αποστολή, θα λάβετε νέο e-mail με τα στοιχεία παράδοσης.
  Η παραγγελία Προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είναι δυνατή καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
  2.2    Παραγγελία μέσω τηλεφώνου / φαξ:

  Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς  210 8000488 & 801 11  34 34 34 χωρίς επιπλέον χρέωση, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα-Παρασκευή 08:30 – 16:30 ή να στείλετε την παραγγελία σας μέσω φαξ στο 210 8003362. 

  Σημειώνεται ότι για την παραγγελία Προϊόντων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω φαξ δεν απαιτείται η αγορά ελάχιστης ποσότητας ή αξίας Προϊόντων.

  2.3    Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η RAINBOW WATERS θα ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν με τηλεφωνική κλήση ή αποστολή email για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας των Προϊόντων.

 3. Τρόποι και έξοδα αποστολής

  3.1    Αποστολές Προϊόντων πραγματοποιούνται μόνο στην Ελλάδα.
  3.2    Η παράδοση των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η παραγγελία πραγματοποιηθεί έως τις 13:00 και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον η παραγγελία πραγματοποιηθεί μετά τις 13:00. Η RAINBOW WATERS θα σας ενημερώνει εγκαίρως (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή/και sms για την ημερομηνία παράδοσης) σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι ανωτέρω προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης.

  3.3    Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή αποστολής και το ύψος της παραγγελίας ως εξής:  

  Έξοδα αποστολής για όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα: 

  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65,00€: Έξοδα αποστολής = 4,50€
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65,00€: Έξοδα αποστολής = 2€

  Έξοδα αποστολής για τη Νησιωτική* Ελλάδα:  

  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65,00€: Έξοδα αποστολής = 8,50€
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65,00€: Έξοδα αποστολής = 4€

  Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη και δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές των Προϊόντων που αναγράφονται δίπλα στο κάθε Προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή, επιπλέον έξοδα αντικαταβολής 2,50€ βαρύνουν τον πελάτη, ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας.

  3.4    Η παράδοση των Προϊόντων από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) πραγματοποιείται, ύστερα από επικοινωνία με τον πελάτη, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:  Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-17:00
  3.5    H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης αυτών μετατίθεται: σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσης τους.
  3.6    Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η αποστολή Προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπουν οι παρόντες όροι, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με τη RAINBOW WATERS και, εφόσον είναι εφικτό το αίτημά σας, υπάρχει περίπτωση επιπλέον κόστους που θα σας επιβαρύνει.

 4. Δυνατότητα τροποποίησης / ακύρωσης παραγγελίας
  Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την εκτέλεση της παραγγελίας και πάντα κατόπιν συνεννόησης με τη RAINBOW WATERS τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά.
 5. Πολιτική επιστροφής Προϊόντων

  5.1    Δικαίωμα υπαναχώρησης
  Έχετε το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε μέσω του E-shop της RAINBOW WATERS  εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων. Η επιστροφή των προϊόντων ασκείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  •    Θα πρέπει να δηλώσετε στη RAINBOW WATERS εγγράφως και με σαφήνεια την επιθυμία σας να επιστρέψετε τα προϊόντα, αποστέλλοντας ένα email διεύθυνση info@rainbowwaters.gr Αφού λάβει τo αίτημά σας η RAINBOW WATERS θα σας στείλει εγγράφως μέσω e-mail επιβεβαίωση. 
  •    Θα πρέπει να επιστρέψετε το Προϊόν ή τα Προϊόντα που παραλάβατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς μη μεταχειρισμένα, στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, μαζί με τα έντυπα, τα τυχόν εξαρτήματα και τα παραστατικά που τα συνοδεύουν. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των Προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο εσάς.
  •    Παράλληλα, η RAINBOW WATERS θα σας επιστρέψει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα Προϊόντα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρησή σας, εφόσον η RAINBOW WATERS έχει παραλάβει τα Προϊόντα. Η επιστροφή του ως άνω ποσού θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας.  
  •    Κατεστραμμένα ή ελλιπή προϊόντα δεν επιστρέφονται 

  Σε καμία περίπτωση δε χωρεί υπαναχώρηση σε Προϊόντα τα οποία εκ της φύσεως τους είναι ευπαθή ή μπορούν να αλλοιωθούν ή έχουν ημερομηνία λήξης, ή σε Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (σφραγισμένα ή μη).

  5.2    Επιστροφή και αντικατάσταση ελαττωματικών ή μη Προϊόντων
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα σε κάποιο Προϊόν, καλείστε να ενημερώσετε τη RAINBOW WATERS εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του, με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rainbowwaters.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 8000488. Σε αυτή την περίπτωση, μετά από επικοινωνία με τη RAINBOW WATERS, ο πελάτης καλείται να επιστρέψει το ελαττωματικό Προϊόν στη RAINBOW WATERS, μαζί με όλα τα έγγραφα και παραστατικά που συνόδευαν το Προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του, προκειμένου να διαπιστωθεί το επικαλούμενο ελάττωμα του Προϊόντος. Μετά την επιστροφή του Προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρθηκε από τον πελάτη και επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του Προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον πελάτη, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, η RAINBOW WATERS βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού και του αντικατασταθέντος Προϊόντος προς τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τη RAINBOW WATERS εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τα Προϊόντα.
  Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται Προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων βαρύνουν τη RAINBOW WATERS αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από τη RAINBOW WATERS τρόπος επιστροφής.

 6. Τιμές Προϊόντων και τρόποι πληρωμής

  6.1    Οι τιμές των Προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) αναφέρονται στην ιστοσελίδα της RAINBOW WATERS και περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) τιμές των Προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.
  6.2    Ο καταναλωτής θα πρέπει να καταβάλει τις τρέχουσες τιμές των Προϊόντων, οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 
  6.3    Η RAINBOW WATERS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.
  6.4    Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση των Προϊόντων και μπορεί να γίνει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  •    Με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. 
       Η Rainbow Waters δέχεται πληρωμή

  -μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

  -με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

      Η RAINBOW WATERS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ισχύ της πιστωτικής σας κάρτας, το πιστωτικό όριό της σε σχέση με την αξία της παραγγελίας και εάν η διεύθυνση του πελάτη είναι σωστή. Η RAINBOW WATERS δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση παραγγελίας λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των ανωτέρω ελέγχων.
  •    Με αντικαταβολή. 
      Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, τότε θα πρέπει να καταβάλετε το τίμημα και τα έξοδα αποστολής κατά την παραλαβή των Προϊόντων στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).
  •    Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της RAINBOW WATERS. 
      Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε θα πρέπει να προεξοφλήσετε την παραγγελία σας, με κατάθεση του χρηματικού ποσού από οποιαδήποτε τράπεζα στους ακόλουθους λογαριασμούς:
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ        GR4401107110000071147016076
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ        GR6601720710005071053431693
  EUROBANK            GR0902600730000150200798629
  ALPHA BANK            GR4901401170117002002019444

  Σημειώνεται ότι όταν η κατάθεση γίνεται από ιδία τράπεζα δεν υπάρχει προμήθεια από την τράπεζα. Όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα (ελληνική ή αλλοδαπή), τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση τη RAINBOW WATERS.
  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλείσθε να δίνετε πάντα στην τράπεζα ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και τον αριθμό παραγγελίας. 
  Η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας και η αποστολή αυτής θα πραγματοποιείται μόνο αφού γίνει αποστολή του καταθετήριου στη RAINBOW WATERS (μέσω e-mail) και επιβεβαίωση της κατάθεσης από τη RAINBOW WATERS. 
  6.5    Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή. 

 7. Ασφάλεια συναλλαγών
  Η RAINBOW WATERS δεσμεύεται αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της, έχοντας υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες αποστέλλουν ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση τρίτων προσώπων ή αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή των δεδομένων.
 8. Ευθύνη της Rainbow Waters
  8.1    Η RAINBOW WATERS ευθύνεται για την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων επί των Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
  8.2    H RAINBOW WATERS δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική/παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, που τυχόν προκύψουν ως απόρροια πώλησης Προϊόντων δυνάμει των ανωτέρω αναφερόμενων.
  8.3    H RAINBOW WATERS δεν ευθύνεται για την κακή κατάσταση ή ποιότητα των παραδιδόμενων Προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των 
  Προϊόντων από τη RAINBOW WATERS και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η RAINBOW WATERS. Περαιτέρω, όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά, τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες ιστοσελίδες των παραγωγών των Προϊόντων.
  8.4    Η RAINBOW WATERS, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα (όπως, όλως ενδεικτικά, ως προς την αναγραφόμενη τιμή, τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία, το είδος των Προϊόντων κτλ.) και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 9. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

  Η RAINBOW WATERS δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα, σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική της RAINBOW WATERS για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.rainbowwaters.gr.

 10. Ευθύνη χρήστη
  Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενδεικτικά, δε, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο ή αντίθετο στα χρηστά ήθη, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στη RAINBOW WATERS, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, προσβάλλει πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της RAINBOW WATERS ή τρίτων προσώπων.
 11. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων χρήσης ιστοσελίδας
  Εάν εισέρχεστε ή/και κάνετε χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της RAINBOW WATERS, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και συναινείτε με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς επίσης και με την πολιτική που εφαρμόζει η RAINBOW WATERS αναφορικά με την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων που έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της www.rainbowwaters.gr.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Οι παρόντες όροι πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες όρους ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

 13. Τροποποίηση όρων 

  Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τη RAINBOW WATERS με ειδοποίηση προς τον πελάτη ή μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της www.rainbowwaters.gr. Η τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων δεν μπορεί να εφαρμοστεί επί παραγγελιών που κατά το χρόνο ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα της RAINBOW WATERS έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
  Η RAINBOW WATERS διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα Προϊόντα που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και να τροποποιεί, ανανεώνει ή αποσύρει αυτά οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της RAINBOW WATERS μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210 8000 488, μέσω φαξ στον αριθμό 210 800 3362 και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rainbowwaters.gr .

  • Ν. Χανίων
  • Ν. Ηρακλείου
  • Ν. Λασιθίου
  • Ν. Ρεθύμνης
  • Ν. Κέρκυρας
  • Ν. Κεφαλληνίας
  • Ν. Λευκάδας
  • Ν. Ζακύνθου
  • Ν. Χίου
  • Ν. Λέσβου
  • Ν. Σάμου
  • Ν. Κυκλάδων
  • Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος (Ν. Μαγνησίας)
  • Σκύρος (Ν. Εύβοιας)
  • Νησιά Αργοσαρωνικού, Κύθηρα, Αντικύθηρα (Ν. Αττικής)
  • Θάσος (Ν. Καβάλας)
  • Σαμοθράκη (Ν. Έβρου)
  • Ελαφόνησος (Ν. Λακωνίας)