Facebook

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για Εταιρείες

Δ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργαστεί  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που της έχουν διαβιβασθεί στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, πάντα σε συμφωνία προς τις απαιτήσεις του GDPR και του ν.4624/2019, όπως για παράδειγμα στοιχεία υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου  του πελάτη, όνομα υπευθύνου τμήματος, όνομα υπευθύνου παραλαβής, προσωπικά emails και τηλέφωνα επικοινωνίας με υπαλλήλους της εταιρείας σας κλπ. Η επεξεργασία των δεδομένων τους, όποτε κριθεί αναγκαία, θα πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών δεσμεύσεων, την ταυτοποίηση των φορολογικών στοιχείων του Πελάτη, την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας και του Πελάτη, την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing) στον Πελάτη, τη στατιστική επιστημονική έρευνα αγοράς και τις δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες καθώς και για τη διαχείριση παραπόνων. Τα ΔΠΧ ενδέχεται για τους ως άνω σκοπούς να σταλούν σε δημόσιες, εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές όπως ο νόμος ορίζει, σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς είσπραξης οφειλών, πιστωτικού ελέγχου, επαλήθευσης στοιχείων, καθώς και σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους. Η Εταιρεία στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της δηλώνει ότι πέραν των ανωτέρω δημόσιων αρχών και φορέων δύναται να κοινοποιεί τα στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο που εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, με τον οποίο η Εταιρεία συνδέεται συμβατικά. Είναι αυτονόητο ότι ο Αντισυμβαλλόμενος κατόπιν αίτησής του μπορεί να λάβει γνώση του συνόλου των αρχών, των φορέων και των τρίτων εν γένει στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία του. Η Εταιρεία δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του Αντισυμβαλλόμενου από τους οργανισμούς και φορείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω (κυρίως του Δημοσίου) και στους οποίους διαβιβάζονται τα στοιχεία, τους οποίους όμως ενημερώνει, κατά την διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων, ότι τα δεδομένα αυτά είναι προσωπικά και συνεπώς οφείλουν να τηρούν για την προστασία αυτών τις ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα που επιτάσσει ο νόμος και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016.Τα ΔΠΧ δεν θα διαβιβάζονται σε Τρίτες Χώρες.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται:

-Για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της εκάστοτε σύμβασης, καθώς και των επιμέρους σκοπών επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

- Για όσο χρόνο απαιτείται η τήρησή τους από την εργατική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική νομοθεσία (εθνική και ευρωπαϊκή).

- Για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση πάσης φύσεως δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλέψεων στην κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την διάρκεια διατήρησης των υπό επεξεργασία δεδομένων. Το εκάστοτε υποκείμενο των δικαιωμάτων έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα ΔΠΧ που τηρούνται από την Εταιρεία, να ζητήσει την διόρθωση ή επικαιροποίηση αυτών, να αιτηθεί πληροφορίες για τον σκοπό και τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, την περίοδο διατήρησής τους, την προέλευση τους, καθώς και να λάβει πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης προφίλ. Το υποκείμενο έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των ΔΠΧ εφόσον αμφισβητεί την ορθότητα τους ή ότι η συλλογή και η επεξεργασία είναι νόμιμη. Τέλος το υποκείμενο των δικαιωμάτων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή. (http://www.dpa.gr/)

 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία των ΔΠΧ από την Εταιρεία, καθώς και για την περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία και συγκεκριμένα στο τηλ.: 210 8000488, φαξ: 210 8003362, e-mail: gdpr@rainbowwaters.gr και στην εταιρεία που είναι Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, και συγκεκριμένα στο τηλ. 2103310240, e-mail:kepesoglou.dpo@taseism.gr

Ο Αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει δια της παρούσας ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω όρων και διαδικασιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης. Αναγνωρίζει δε ότι η εν λόγω υποχρέωση της Εταιρείας απορρέει από άλλες συμβατικές ή νομοθετικές υποχρεώσεις της.

Ο Πελάτης ρητά  συναινεί στην αποστολή newsletters, διαφημιστικών εντύπων, ευχετήριων μηνυμάτων και ενημερωτικών email της Εταιρείας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση την οποία και έχει δηλώσει ανωτέρω. Ο πελάτης επίσης, συναινεί να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς εξυπηρέτησης των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας αλλά και για σκοπούς διαχείρισης παραπόνων.  Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την αποστολή τέτοιων ενημερωτικών εντύπων, newsletters ή άλλων προωθητικών ενεργειών για οποιοδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δήλωση αυτή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.rainbowaters.gr και στο πεδίο «Φόρμα επικοινωνίας» και στο email της Εταιρείας info@rainbowwaters.gr  ή τηλεφωνικά στο 210 8000 488 | 801 11 34 34 34