Τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους: 1) πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτεςκαταναλωτές και 2) υπαλλήλους, στελέχη, συνταξιούχους μας, καθώς και τους υποψηφίους για επιλογή και πρόσληψη στην εταιρεία μας, ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.

 

1.    Σκοποί Επεξεργασίας

 

1.1    Όσον αφορά στους πελάτες, προμηθευτές και καταναλωτές: οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση αρχείου πελατών και προμηθευτών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing), η στατιστική επιστημονική έρευνα αγοράς και οι δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες και η διαχείριση παραπόνων καταναλωτών. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών μας, καταναλωτών και ιδίως αυτών που μας υποβάλλουν παράπονα ή καταγγελίες, εντολέων και εντολοδόχων μας, συνεργατών και συμβούλων μας, προμηθευτών μας και συμμετεχόντων σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (προσωπικά στοιχεία) και στοιχεία αναφορικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει το άτομο. Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούν τα ίδια τα υποκείμενα αυτών, είτε προκειμένου να καθίστανται εφικτή η εξυπηρέτηση και/ή ενημέρωσή τους από την εταιρεία μας, είτε προκειμένου να συμμετάσχουν σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την εταιρεία μας.

 

1.2    Όσον αφορά στους υπαλλήλους, στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας, η ως άνω επεξεργασία γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό της εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης της σύμβασης εργασίας ή έργου, ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης συνεργασίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, που υφίσταται ανάμεσα σε αυτούς και την εταιρεία και για το σκοπό της εκπλήρωσης όλων των συμβατικών και λοιπών νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν άμεσα από την εν λόγω συμβατική σχέση, και την εν γένει εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και προς το σκοπό προάσπισης των σχετικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της εταιρείας. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας), τις οικογενειακές τους συνθήκες (έγγαμος βίος και οικογενειακή κατάσταση), την εκπαίδευσή τους (την επαγγελματική ειδίκευσή τους). Αυτά τα δεδομένα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή αντλούνται από δημόσια προσιτούς καταλόγους και οδηγούς, καταλόγους εκθέσεων, επαγγελμάτων, εταιριών, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ.

 

1.3    Όσον αφορά στους υποψηφίους για επιλογή και πρόσληψη στην εταιρεία, η επεξεργασία αφορά μόνο σε προσωπικά δεδομένα που υποβάλουν οι ίδιοι στην εταιρεία και γίνεται μόνο προς το σκοπό επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη στην εταιρεία στελεχών ή υπαλλήλων.

 

1.4    Όσον αφορά τους συνταξιούχους, η επεξεργασία γίνεται μόνο για το σκοπό της διευκόλυνσης από την εταιρεία της καταβολής των συνταξιοδοτικών και λοιπών ασφαλιστικών παροχών από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

 

 

2.    Αποδέκτες

 

2.1    Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμείς συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα.

 

2.2    Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

2.3    Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνο επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων.

 

2.4    Για τα στοιχεία που αφορούν καταβολές αποδοχών, ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές ή συναφείς παροχές ή δικαιώματα και συμμετοχή σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα προσωπικού: Οι σχετικοί χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και οι εκ του νόμου διάδοχοί τους.

 

2.5    Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η εταιρεία να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης: Δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές, Ασφαλιστικά ταμεία, Δικαστικές Αρχές, Σωματεία και Σύλλογοι εργαζομένων, δημόσιοι λειτουργοί και τρίτοι.

 

2.6    Για όλα τα στοιχεία: το Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβανομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα τραπεζικά συστήματα συναλλαγών και αρχεία πληροφοριών με σκοπό την προστασία των συναλλαγών, οι υπηρεσίες της εταιρείας και όλα τα τμήματα και οι διευθύνσεις της.

 

3.    Υπεύθυνος Επεξεργασίας

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με έδρα στο Δήμο Αχαρνών (Μενίδι) Αττικής, Λεωφόρος Τατοϊου αρ. 63

4.    Επικοινωνία για θέματα προσωπικών δεδομένων 

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων: 

τηλ.: 210 8000488, φαξ: 210 8003362, e-mail: gdpr@rainbowwaters.gr

5.    Ειδικό Αρχείο Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων

Η εταιρεία μας τηρεί ειδικό αρχείο, που περιέχει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των πελατών μας με τους συνεργάτες του Τμήματος Πωλήσεων και Παραγγελιών. Ο σκοπός που εξυπηρετεί η ανωτέρω καταγραφή είναι η παρακολούθηση των εμπορικών σχέσεων της εταιρείας με κάθε πελάτη και ειδικότερα η συγκομιδή αποδεικτικών στοιχείων για κάθε παραγγελία και η υποστήριξη των πωλήσεων. Τα αρχεία αυτά τηρούνται για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6.    Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα ενημέρωσης του άρθρου 11 ν. 2472/1997 και δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρεία μας και την προαναφερθείσα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η εταιρεία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν  (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/1997, όπως ισχύει).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε να ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρείας μας στο τηλ.: 210 8000488 ή 80111343434 ή το e-mail: gdpr@rainbowwaters.gr 

7.    Βιογραφικό Σημείωμα

Η αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.  Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος σας συγκατατίθεστε στη στην απαιτούμενη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, ή και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα. Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε.  θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών από την υποβολή του και έπειτα τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα θα διαγράφονται. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να συγκαταλέγεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλείσθε, μετά το πέρας των 6 μηνών και τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που τηρούνται από την ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε. και να ζητήσετε την διόρθωση ή επικαιροποίηση αυτών. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας  σημειώματος από τα αρχεία της ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@rainbowwaters.gr