Όροι και Προϋποθέσεις

 • Η παρούσα ιστοσελίδα (website) παρέχεται από τη RAINBOW WATERS® και ο επισκέπτης της δύναται να κάνει χρήση αυτής μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • Η RAINBOW WATERS® διατηρεί το δικαίωμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιεί, προσθέτει ή και μεταβάλλει το περιεχόμενο ή και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της, όπως και των παρόντων όρων, ανακοινώνοντας αυτά μέσω της ίδιας της ιστοσελίδας.
 • Η RAINBOW WATERS® παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως της ιστοσελίδας της αποκλειστικά και μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση της από τρίτους. Κάθε επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να της προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία.
 • Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εικόνες, γραφικά, σήματα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της RAINBOW WATERS® και τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της RAINBOW WATERS®, κάθε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, παραπλάνηση του κοινού κ.ο.κ. σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας.
 • Η RAINBOW WATERS® καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβή αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα/επικαιρότητά τους.
 • Η RAINBOW WATERS® καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία της ιστοσελίδας να είναι αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, ιούς και λοιπά παρόμοια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και φυσικά ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι κάθε τρίτου.
 • Η RAINBOW WATERS® δεν φέρει ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν απαιτήσεις τους, αστικής ή ποινικής φύσης, ή τυχόν ζημίες τους, θετικές ή αποθετικές, προερχόμενες, με οποιονδήποτε τρόπο, από τη λειτουργία ή χρήση της ιστοσελίδας.
 • Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις (links) προς ιστοσελίδες τρίτων και προφανώς η RAINBOW WATERS® δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών ούτε για τυχόν ζημία που προκύψει από τη χρήση τους από τον επισκέπτη.
 • Κατά την είσοδο του επισκέπτη στις σελίδες της RAINBOW WATERS® και την εγγραφή του στις υπηρεσίες της, θα ζητηθούν στοιχεία του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), για επικοινωνία μαζί του ή ενημέρωσή του για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλωθούν με τον τρόπο αυτόν στη RAINBOW WATERS® χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Κατ΄ εξαίρεση, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία, τηρουμένης φυσικά κάθε νόμιμης διαδικασίας.
 • Στην ιστοσελίδα της RAINBOW WATERS® δεν χρησιμοποιούνται cookies.
 • Σε τακτά διαστήματα η RAINBOW WATERS® αφενός μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη  πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία θα μπορεί να εγγραφεί και να χρησιμοποιεί, αφετέρου να ζητήσει τη συμμετοχή του σε έρευνες που διεξάγει αυτή ή οι συνεργαζόμενες εταιρίες, για την εν γένει αποτελεσματικότητα και εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο καταναλωτικό κοινό.
 • Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία της ιστοσελίδας θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.